วิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้(ง 40280)


ชื่อโครงงาน โครงงานเรื่องภูมิคุ้มกันแห่งความพอเพียง
ผู้จัดทำ นางสาวศจี คุณทวงค์
ครูผู้สอน อาจารย์คเชนทร์ กองพิลา
คำถามของโครงงาน
1.การออมให้ประโยชน์แก่เรามากน้อยเพียงใด
2.โครงงานเรื่องการออมนี้มีข้อดีอย่างไร
3.ความพอเพียงกับการออมมีความสำคัญอย่างไร
4.เราสามารถนำเรื่องความพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร
ที่มาของโครงงาน
เนื่องจากปัจจุบันนี้ประชากรมีการใช้จ่ายเป็นจำนวนมากเพราะการใช้จ่ายเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก
ในชีวิตประจำวันผู้จัดทำจึงทำโครงานนี้ขึ้นเพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงการออม
http://www.familynetwork.or.th/node/15366
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสนองกระแสพระราชดำรัชของในหลวงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
2.เพื่อให้คนเรามีการใช้สิ่งมีค่าทั้งระวังอย่างไม่ประมาท
3.เพื่อให้ประชาชนทุกคน รู้จักวางแผนบริหารจัดการอย่างมีระบบ
และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
4.เพื่อให้เกิดการปฏิบัติพัฒนาความรู้ ความคิด และการปฏิบัติที่ถูกต้อง